Consular Information

Правила в'їзду в Україну та виїзду з України
іноземних громадян та осіб без громадянства


   На сьогоднiшнiй день українським законодавством визначено як вiзовий, так i безвiзовий порядок в'їзду в Україну та виїзду з України iноземцiв (iноземних громадян та осiб без громадянства).

В'їзд (виїзд) іноземців в Україну регулюються Законом України "Про правовий статус іноземців" від 4 лютого 1994 року, Правилами в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України, транзитного проїзду через її територію (Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 року №1074) та Правилами оформлення вiзових документiв для в'їзду в Україну (Постанова Кабiнету Мiнiстрiв вiд 20 лютого 1999 року N227)

 Iноземцi в'їжджають (виїжджають) в Україну через пункти пропуску на державному кордонi за нацiональним паспортом i у разi наявностi вiзи, якщо iнший порядок в'їзду не встановлено законодавством України.  

Всi категорiї вiз оформлюються дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном. На територiї України Департамент консульської служби Мiнiстерства закордонних справ оформляє дипломатичнi вiзи на термiн акредитацiї дипломатичного працiвника та службовi вiзи працiвникам вiдомств закордонних справ iноземних держав, якi мають службовий паспорт, працiвникам зарубiжних засобiв iнформацiї, а також членам їх сiмей на термiн дiї службової картки (Додаток 1).  

Термiн дiї вiз може бути продовжений на територiї України.   

Дипломатичнi та службовi вiзи, виданi дипломатичному персоналу, працiвникам дипломатичних представництв, консульських установ, мiжнародних та iнших акредитованих в Українi органiзацiй, продовжуються Департаментом Консульської служби МЗС України.  

 Iншi типи вiз продовжуються органами МВС України.  Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 року №227 оформлення віз для іноземців здійснюється залежно від мети їх поїздки в Україну та при наявності відповідних до цієї мети документів (Додаток 2)

 Залежно від періоду дії візи поділяються на:

 • короткотермінові, які видаються на період до шести місяців:
  • разові,
  • дворазові,
  • колективні (на території США не оформляються).
 • довготермінові, які видаються на період від шести місяців до одного року;
  • разові,
  • дворазові,
  • багаторазові (громадянам США - можуть видаватися на термін до трьох років),
  • колективні (на території США не оформляються).

 Згідно з пунктом 9 "Положення про консульський збір України" (№ 910/4203 від 23.12.1999 р.) консульський збір, після вчинення консульської дії або після початку її вчинення, поверненню не підлягає.   

Пiд час тимчасового перебування в Українi iноземцi або особи без громадянства не мають права змiнювати статус перебування на будь-який iнший та звертатися за дозволом на постiйне проживання в Українi.   

З1 липня 2001 року згiдно з Указом Президента України "Про додатковi заходи щодо реалiзацiї права людини на свободу пересування i вiльний вибiр мiсця проживання" №435 вiд 15.06.01 реєстрацiя iноземцiв, якi в установленому порядку в'їжджають в Україну, та їх паспортних документiв здiйснюється тiльки в пунктах пропуску через державний кордон України органами Державного комiтету у справах охорони державного кордону України. Подальша реєстрацiя iноземцiв, якi на законних пiдставах тимчасово перебувають на територiї України, та їх паспортних документiв в органах внутрiшнiх справ не провадиться.   

Реєстрацiя iноземцiв, якi в'їжджають в Україну на постiйне проживання, навчання, стажування та роботу буде здiйснюватись органами внутрiшнiх справ у встановленому порядку (Додаток 3).   

У випадку втрати на територiї України нацiонального паспорта iноземець повинен повiдомити органiзацiю, що його приймає, та орган внутрiшнiх справ, який на прохання громадянина видає йому про це довiдку. Пiсля отримання у дипломатичному представництвi чи консульськiй установi своєї країни нацiонального паспорта на пiдставi особистої заяви iноземця та клопотання органiзацiї, що його приймає, органом внутрiшнiх справ вирiшується питання про видачу вiзи на виїзд з України або реєстрацiю нацiонального паспорта iноземця.

Виїзд iноземцiв та осiб без громадянства з України 

 Iноземцi та особи без громадянства, якi тимчасово перебували в Українi, виїжджають в тому ж порядку, в якому в'їхали в Україну.  

Згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 червня 2000 року №910 iноземцi та особи без громадянства, якi постiйно проживають в Українi чи перебувають в Українi з метою працевлаштування на пiдставi Центру зайнятостi або навчаються у вищих закладах освiти України, виїжджають за кордон за паспортними документами з вiдповiдними вiдмiтками та посвiдками на проживання.  

Транзитний проїзд іноземців через територію України дозволяється за наявності у них транзитної української візи, візи країни призначення, проїзних квитків або інших документів, що підтверджують транзитний характер поїздки. 

 Громадяни держав, з якими Україною укладено міжнародні угоди про безвізові поїздки громадян, в'їжджають в Україну з дійсним національним паспортом, у разі наявності страхового полісу та належним чином оформленого запрошення (в оригіналі) від юридичних чи фізичних осіб в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором.   

Безвізовий режим залишився також з країнами СНД, (відповідно до Угоди про безвізове пересування громадян держав СНД від 9 жовтня 1992 року) та з Росією та Білорусією (згідно з укладеними Угодами).

  

ДОДАТОК 1

Дипломатичні та службові візи

  Дипломатична віза (Д) оформляється особам, які мають дипломатичні паспорти:
 • дипломатичному персоналу іноземних представництв та консульських установ в Україні, членам їхніх сімей;
 • іноземцям, які в'їжджають в Україну з місіями дипломатичного характеру;
 • дипломатичним кур'єрам;
 • членам урядів, парламентів, міжнародних організацій;
 • видатним політичним діячам, в'їзд яких в Україну має дипломатичний характер.
Службова віза поділяється на три категорії та оформляється:
С-1

- технiчному персоналу iноземних дипломатичних представництв та консульських установ в Українi, членам їх сiмей;
- представникам мiжнародних органiзацiй в Українi;
- представникам органiв державної влади iноземних країн, якi в'їжджають в Україну у службових справах.

С-2
представникам військових формувань та установ, які в'їжджають в Україну у службових справах на запрошення відповідних державних органів.
С-3
представникам промислових, торгівельних, фінансових та політичних кіл, які в'їжджають в Україну у службових справах на запрошення державних установ, зареєстрованих в Україні у встановленому порядку.

ДОДАТОК 2

Підстави для оформлення віз

П-1 (приватна віза) запрошення встановленого зразка, належним чином оформлене органами МВС, або запрошення лiкувального закладу в Українi та iншi документи, що пiдтверджують приватний характер поїздки
П-2 (приватна віза) особиста заява, результати спiвбесiди з працiвником дипломатичного представництва чи консульської установи України, на якого покладено обов'язки щодо прийняття рiшення стосовно оформлення вiзи, та документи, що пiдтверджують українське походження iноземця або особи без громадянства
Б (ділова віза) запрошення встановленого зразка, належним чином оформлене органами МВС
Т (туристична віза) документи, що підтверджують туристичний характер поїздки
Г (віза для представників гуманітарних місій) пiдтвердження Комiсiї при Кабiнетi Мiнiстрiв України з питань координацiї, приймання, транспортування, охорони та розподiлу гуманiтарної допомоги, що надходить з iноземних держав
Л (віза для працівників рятувальних служб) підтвердження, видане МНС
О (студентська віза) запрошення встановленого зразка на навчання, видане Міносвіти
М (віза для працівників засобів масової інформації) розпорядження МЗС України щодо оформлення візи
Р (віза для представників релігійних місій) запрошення релігійної організації, засвідчене Держкомрелігії
ТР-1 (транзитна віза) наявність документа, що підтверджує транзитний характер поїздки, віза до третьої країни, проїзний квиток тощо
ТР-2 (транзитна віза) документи, що підтверджують транзитний характер перевезень вантажним автотранспортом і пасажирським автобусним транспортом через територію України
ІМ-1 (імміграційна віза) дозвіл на роботу, оформлений Мінпраці
ІМ-2 (імміграційна віза) дозвіл місцевого органу виконавчої влади на постійне проживання в Україні
ОП (віза для обслуговуючого персоналу транспортних засобів міжнародного сполучення) ліцензія на здійснення міжнародних перевезень, видана відповідним компетентним органом держави перебування
       

Візи інших типів оформляються на підставі звернення органів державної влади іноземних держав, міжнародних організацій, запрошень міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також запрошень встановленого Кабінетом Міністрів України зразка від фізичних та юридичних осіб України.  

Не вимагаються запрошення для оформлення вiз типiв С (службова), Б (ділова), Н (для науковців), К (для в'їзду з метою культурного та спортивного обміну), П (приватна), громадянам країн - членiв Європейського Союзу, Канади, Словаччини, США, Туреччини, Швейцарiї та Японiї (Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05 травня 2000 N750, вiд 01 вересня 2000 року N1376, вiд 07 лютого 2001 року N113, вiд 28 лютого 2001 року N192).  

Увага: Правила оформлення віз інших типів (Р - релігійна, О - студентська, Т - туристична, тощо) громадянам зазначених вище країн, а також віз усіх типів громадянам інших країн та особам без громадянства залишаються без змін.   

У разi потреби працiвник дипломатичного представництва чи консульської установи України може затребувати iншi документи, що уточнюють мету поїздки iноземця або особи без громадянства, а також запросити ту чи iншу особу для додаткової спiвбесiди.


ДОДАТОК 3   Паспорти, якi не звiльняються вiд реєстрацiї в органах внутрiшнiх справ України:
 • iноземцiв, якi перебувають в Українi бiльш нiж 6 мiсяцiв;
 • iноземцiв, якi прямують на навчання та на роботу в Україну за контрактом.

ДОДАТОК 4Перелік країн, з якими у України існує безвізовий режим поїздок (станом на серпень 2001 року)
 • Аргентинська Республiка - дипломатичнi, службовi або офiцiйнi паспорти;

 • Азербайджанська Республiка - документи, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство;

 • Республiка Бєларусь - документи, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство;

 • Республiка Болгарiя - документи, дiйснi для виїзду за кордон;

 • Федеративна Республiка Бразилiя - дипломатичнi, службовi паспорти;

 • Республiка Вiрменiя - документи, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство;

 • Соцiалiстична Республiка В'єтнам - дипломатичнi, службовi паспорти;

 • Республiка Гвiнея - дипломатичнi, службовi паспорти;

 • Грузiя - документи, дiйснi для виїзду за кордон;

 • Естонська Республiка - дипломатичнi паспорти;

 • Держава Iзраїль - дипломатичнi паспорти;

 • Iсламська Республiка Iран - дипломатичнi, службовi паспорти;

 • Республiка Казахстан - документи, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство;

 • Китайська Народна Республiка - дипломатичнi, службовi паспорти, нацiональнi паспорти з вiдмiтками про службову мету поїздки;

 • Киргизька Республiка - документи, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство;

 • Корейська Народно-Демократична Республiка - дипломатичнi, службовi паспорти;

 • Республiка Куба - дипломатичнi, службовi паспорти;

 • Лаоська Народно-Демократична Республiка - дипломатичнi, службовi паспорти;

 • Латвiйська Республiка - дипломатичнi паспорти, службовi паспорти для спiвробiтникiв диппредставництв та консульських установ на перiод акредитацiї;

 • Литовська Республiка - дипломатичнi, службовi паспорти;

 • Мексиканськi Сполученi Штати - дипломатичнi паспорти;

 • Молдова - документи, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство;

 • Монголiя - документи, дiйснi для виїзду за кордон;

 • Республiка Польща - документи, дiйснi для виїзду за кордон;

 • Росiйська Федерацiя - документи, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство;

 • Румунiя - документи, дiйснi для виїзду за кордон;

 • Словацька Республiка - дипломатичнi, службовi паспорти;

 • СФРЮ - дипломатичнi, службовi паспорти;

 • Таджикистан - документи, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство;

 • Турецька Республiка - дипломатичнi, службовi або спецiальнi паспорти (Тур.);

 • Туркменистан - дипломатичнi, службовi паспорти;

 • Угорська Республiка - документи, дiйснi для виїзду за кордон;

 • Республiка Узбекистан - документи, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство;

 • Республiка Хорватiя - дипломатичнi, службовi паспорти;

 • Республiка Чилi - дипломатичнi, службовi або офiцiйнi паспорти (Чилi).

 

 

Copyright © 2007, Consulate General of Ukraine in NY.