Consular Information

Захист прав i майнових iнтересiв українських фiзичних i юридичних осiб

Адвокатськi об'єднання

Захист прав i майнових iнтересiв українських та iноземних фiзичних i юридичних осiб за кордоном здiйснюють такi адвокатськi об'єднання в Українi:

"Укрiнюрколегiя"

м. Київ
вул. Золотоворiтська, 2а
Тел.: (044) 234-52-08

Спецiалiзоване об'єднання адвокатiв з iноземних справ
"Українська правнича колегiя"

м. Київ
вул. Трьохсвятительська, 4-б
Тел.: (044) 291-80-21

Адвокатське бюро "Правовий Радник"

м. Львiв

пл. Яворського, 1
Тел.: (0322) 74-42-65
Факс: (0322) 72-66-51

м. Київ

вул. Попудренка, 26/9, 51
Тел.: (044) 552-61-35
E-mail: radnyk@lviv.gu.net
Веб-адреса: http://www.lviv.ua/radnyk/

Представництва бюро "Правовий Радник"

Польща:

м. Жешув
Тел.:+48 (17) 854-90-49

Хорватiя:

м. Рiєка
Тел.: +385 (51) 71-16-28

Нiмеччина:

м. Лейпциг
Тел.: +49 (341) 960-00-01

Чехiя:
м. Крнов
Тел.: +42 (0652) 71-01-5

Чим Вам можуть допомогти консульські установи України за кордоном

    Одним з основних завдань консульських установ України є захист прав та iнтересiв України, юридичних осiб i громадян України, а також вiдновлення порушених прав.

   Держава постiйно пiклується за кожного громадянина України i через свої консульськi установи вживає заходiв для того, щоб юридичнi особи та громадяни України користувалися в повному обсязi всiма правами, наданими їм законодавством країни, де вони перебувають тимчасово або постiйно.

   Здiйснення захисту прав та iнтересiв України, її юридичних осiб та громадян за кордоном покладено на консула.

   Згiдно з Консульським статутом України, консул вживає заходiв, щоб громадяни України дiйсно користувалися тими правами, якi належать їм за законами держави перебування i мiжнародними договорами.

   Необхiдно пам'ятати, що пiд час перебування за кордоном кожний громадянин України зобов'язаний виконувати положення законодавства країни перебування.

   Консул може поiнформувати про особливостi законодавства країни перебування, надати консультативну допомогу з питань зносин з офiцiйними установами консульського округу.

   Консул може надати громадянину України, в разi захворювання, адреси та номери телефонiв мiсцевих лiкарiв та, за бажанням громадянина, повiдомити про це його рiдних.

   Якщо з Вами трапився iнцидент, намагайтеся термiново iнформувати консула України в державi перебування.

   Якщо Вас заарештували, Ви маєте право звернутися до органiв полiцiї з вимогою повiдомити про арешт консула України, який вживає заходiв, щоб вiдносно громадян України, заарештованих, ув'язнених, затриманих за пiдозрою у вчиненнi злочину чи пiдданих iншим заходам судового або адмiнiстративного впливу, взятих пiд варту, було дотримано у повному обсязi положення законодавства держави перебування та щоб їх утримували в умовах, якi вiдповiдають вимогам гiгiєни та санiтарiї.

   На прохання громадянина консул може також зв'язатися з його родиною.

   На даний час запроваджено спрощений порядок повернення в Україну громадян, якi стали жертвами злочинiв, пов'язаних з торгiвлею людьми, сексуальною та iншою експлуатацiєю. У разi втрати паспортiв консульськi установи України у стислi термiни вирiшують безпосередньо з вiддiлами паспортної та мiграцiйної роботи МВС України питання пiдтвердження особи громадянина та належностi до громадянства України для подальшого документування його в закордоннiй установi.

   Досягнуто домовленостi з Мiжнародною органiзацiєю з мiграцiї про взаємодiю у допомозi жертвам торгiвлi людьми i сексуальної експлуатацiї та у поверненнi українських громадян до батькiвщини.

   У разi смертi громадянина України за кордономГенконсульство повiдомить про це рiдних померлого та надасть їм сприяння в поверненнi труни з тiлом на батькiвщину. Витрати, пов'язанi з цим, має взяти на себе родина померлого або сторона, що запросила українського громадянина за кордон. Консульська установа сприятиме в оформленнi всiх необхiдних супровiдних документiв та виконання необхiдних формальностей.

   Консульська установа також уповноважена виконувати реєстрацiю актiв громадянського стану, займається видачею паспортiв (громадянам, якi перебувають на постiйному консульському облiку) та свiдоцтв на повернення в Україну, легалiзацiєю документiв, оформленням вiз iноземцям для в'їзду в Україну тощо.

   УВАГА! Консульськi посадовi особи не можуть виконувати обов'язки адвокатiв, юридичних консультантiв, туристичних агентiв, перекладачiв тощо, не мають можливостi видавати грошi в борг, сплачувати готельнi та iншi рахунки, i у разi недотримання законiв країни перебування консул не вправi звiльнити Вас вiд вiдповiдальностi. Слiд пам'ятати, що консул не вповноважений надавати послуги щодо Вашого працевлаштування, отримання дозволу на проживання чи iноземного громадянства. Проте вони порадять Вам, яким чином та де можна отримати допомогу з цих та iнших питань.

   За законодавством України, iнформацiя, яку Ви надаєте Генконсульству, є конфiденцiйною. Генконсульство може її оприлюднити тiльки за Вашої згоди i тiльки особам, яким Ви дали на це повноваження.


Порядок звернення громадян України
до консульських установ України за кордоном по допомогу

    Кожний громадянин України, який перебуває за кордоном, може звернутися до консульської установи України по допомогу. Це можна зробити таким чином:

  • зателефонувати до консула особисто або до будь-якого спiвробiтника консульської установи України, чи передати iнформацiю через третю особу, гуманiтарну органiзацiю;
  • особисто прийти на консульський прийом;
  • звернутися факсом чи поштою. У зверненнi має бути зазначено прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання громадянина, контактний телефон (факс), громадянство та викладено, по можливостi - детально, суть проблеми. Зазначене звернення повинно бути пiдписано заявником iз зазначенням дати;
  • направити своє звернення електронним зв'язком на адресу консульства;
  • звернутись до будь-якої офiцiйної установи або ж до неурядової правозахисної органiзацiї з проханням передати вiдповiдну iнформацiю консулу України.

 

 

Copyright © 2007, Consulate General of Ukraine in NY.