НОВИНИ З УКРАЇНИ

15-16 липня 2010 р.

 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІКТОРА ЯНУКОВИЧА ДО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ З НАГОДИ 20-Ї РІЧНИЦІ ПРОГОЛОШЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ

16.07.2010б Прес-служба Президента України

Дорогі співвітчизники!

Двадцять років тому, прийнявши Декларацію про державний суверенітет України,  наша держава зробила рішучий крок до Незалежності. Це було непросте рішення, адже ментально більшість депутатів Верховної Ради тодішньої радянської України все ще мислила категоріями існуючої політичної реальності. І все ж вони проголосували за документ, що відкрив принципово нову сторінку в історії України.

Не забуваймо – усі попередні спроби здобуття суверенітету завершувалися його втратою. Водночас слід пам’ятати, що у складі Радянського Союзу, хай і в умовах обмеженого суверенітету, Україна заклала основи економічної і культурної потуги, без якої майбутня Незалежність була б неможливою.

По-різному можна оцінювати той період, але незаперечним лишиться одне:  це – наша історія, і переписувати її не дозволено нікому.

Двадцять років тому українському народу, а заразом – міжнародній спільноті було дано чіткий сигнал, яким шляхом Україна попрямує у майбутнє. Ніхто тоді не міг передбачити, наскільки складним і суперечливим буде цей поступ. Багато помилок було допущено, чимало зусиль витрачено на безплідне протистояння між окремими політичними таборами.

Однак, очевидно, так було визначено самим Провидінням, щоб ми пройшли цей шлях надій і розчарувань до кінця. Тому, я переконаний, нам не слід ані ідеалізувати попередні двадцять років, ані применшувати їх значення.

Ми рухаємося уперед. Сьогодні, нарешті, здобуто довгоочікувану політичну стабільність, закладаються підвалини глибоких системних реформ, які дозволять вивести Україну на шлях сталого соціально-економічного розвитку.

Як Президент держави, Гарант Конституції я сповнений рішучості забезпечити Україні такі внутрішньополітичні і зовнішні чинники, які дозволять нашому народу відчути, що безвідповідальність влади назавжди відійшла в минуле.

Європейська перспектива, розвиток стратегічних відносин з центрами світової політики, в тому числі з Російською Федерацією, забезпечать нам економічне процвітання і соціальний прогрес. Таким чином ми гідно продовжимо справу, розпочату двадцять років тому.

Зі святом Вас, дорогі співвітчизники!

http://www.president.gov.ua/news/17637.html

 

PRESIDENT'S ADDRESS ON THE OCCASION OF THE 20TH ANNIVERSARY OF DECLARATION OF STATE SOVEREIGNTY OF UKRAINE

16.07.2010, Press office of the President of Ukraine

Dear compatriots!

Twenty years ago, by adopting the Declaration of State Sovereignty of Ukraine, our state has made a decisive step towards independence. It was not an easy decision, because mentally most of the MPs of the Verkhovna Rada of then-Soviet Ukraine were still thinking within the categories of political reality of the time. And yet they voted for a document that essentially opened a new page in the history of Ukraine.

Let us not forget that all previous attempts to obtain sovereignty had ended in failure. Yet, we must also remember that being a part of the Soviet Union, albeit with limited sovereignty, Ukraine laid the foundations for economic and cultural strength, without which its future independence would be impossible.

There can be different judgments expressed about that period of time, but one thing is certain: it is our history, and we will not allow anyone to rewrite it.

Twenty years ago the Ukrainian people and, at the same time, the international community were given a clear signal about which way Ukraine will go in the future. Nobody could predict back then how difficult and controversial this progress would be. Many mistakes were made, much effort put into fruitless confrontation between different political camps.

But perhaps it was our fate to follow this road of hopes and disappointments to the end. Therefore, I believe we should neither exaggerate nor diminish the significance of these 20 years.

We are moving forward. At last the long-awaited political stability has come, the foundations for deep systemic reforms are being laid which will put Ukraine on the path of sustainable social-economic development.

As the President of the state, the Guarantor of the Constitution, I am determined to provide Ukraine with such internal and external factors that would enable our people to feel that irresponsibility of the government is a thing of the past for good.

The European prospects, the development of strategic relations with the centers of global politics, including with the Russian Federation, will ensure our economic prosperity and social progress. Thus, we will continue the work started 20 years ago properly.

Congratulations to you, dear compatriots!

http://www.president.gov.ua/en/news/17637.html

 

ПРЕЗИДЕНТ ПІДПИСАВ ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОЇ І ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ»

15.07.2010, Прес-служба Президента України

Президент України Віктор Янукович підписав Закон України № 2411-VI «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», прийнятий Верховною Радою України 1 липня 2010 року за ініціативи Глави держави.

Законом визначаються основні засади як внутрішньої, так і зовнішньої політики держави. Засади внутрішньої політики визначаються Законом у сферах розбудови державності, розвитку місцевого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів, формування інститутів громадянського суспільства, національної безпеки і оборони, в економічній, соціальній, гуманітарній, екологічній сферах та сфері техногенної безпеки.

Законом визначається механізм забезпечення впровадження засад внутрішньої і зовнішньої політики.

http://www.president.gov.ua/news/17638.html

 

PRESIDENT SIGNS BILL ON FOUNDATIONS OF DOMESTIC AND FOREIGN POLICY INTO LAW

16.07.2010, Press office of the President of Ukraine

President of Ukraine Viktor Yanukovych signed the Bill of Ukraine № 2411-VI «On Foundations of Domestic and Foreign policiy", which had been approved by the Verkhovna Rada of Ukraine on July 1, 2010, into Law.

http://www.president.gov.ua/en/news/17638.html

 

УРЯД БЕЗЗАПЕРЕЧНО ВИКОНУВАТИМЕ ВСІ ЧИННІ УГОДИ - М.АЗАРОВ

15.07.2010, Укрінформ

Кабінет Міністрів України в обов'язковому порядку виконуватиме всі угоди, укладені ним як на міжнародному рівні, так і на внутрішньому. Про це під час зустрічі з представниками ділових кіл та главами дипломатичного корпусу заявив Прем'єр-міністр України Микола Азаров, повідомляє УКРІНФОРМ з посиланням на Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату КМУ.

"І якщо ми вже пішли на ті рішення, які випливають з угоди з МВФ, то ми виконуватимемо кожну кому цих угод. І не тільки з МВФ. Я хочу вас запевнити, що уряд України виконуватиме абсолютно всі угоди, які він підписав. До останньої коми. Як би важко це не було", - заявив М.Азаров.

Прем'єр-міністр повідомив, що для відновлення довіри до української влади уряд веде переговори з рядом компаній, з якими попередній Кабмін розірвав договори. "Такого більше не буде. Усі повинні знати - і це для нас аксіома - що якщо ми про щось домовилися з бізнесом, то ми будемо ці умови ретельно виконувати. Права власника будуть в Україні священними".

 

AZAROV: UKRAINIAN GOVERNMENT TO FULFILL ALL CURRENT AGREEMENTS WITHOUT FAIL

16.07.2010, Укрінформ

The Cabinet of Ministers of Ukraine will carry out all agreements without fail it had concluded internationally and domestically, Prime Minister Mykola Azarov said Thursday at a meeting with businessmen and diplomats, UKRINFORM reported.

"And if we have already made those decisions, which stem from an agreement with the IMF, so we will execute every comma of these agreements. And not only with the IMF. I want to assure you that the government of Ukraine will carry out absolutely all the agreements it had signed. Up to the last comma. How hard it could be," Azarov stressed.

He also said that for the restoration of confidence in the Ukrainian authorities the government is negotiating with several companies with which the previous Cabinet broke contracts. "It will never happen again. Everyone should know - and it is an axiom for us - that if we have something agreed with the business, we will fulfill these conditions carefully. The rights of the owner will be sacred in Ukraine ".

http://www.ukrinform.ua/eng/order/?id=192724