Прес-реліз з нагоди 19-ї річниці Незалежності України

 

У 2010 році наша держава святкує дев’ятнадцяту річницю проголошення незалежності. У цей урочистий день українська нація віддає належну шану тому історичному вибору, який був зроблений 24 серпня 1991 року, коли Верховна Рада України проголосила незалежність Української Держави. Ця визначна подія стала своєрідною «точкою відліку» новітньої історії нашої країни, її цікавої та складної сучасності.

У цей час ми згадуємо також і тих, хто героїчними вчинками, ціною власного життя та рішучими діями, силою духу і міцною вірою наближав українську незалежність до її реального втілення: саме завдяки ним творилася історія вітчизняного державотворення, сповнена невпинною боротьбою, одвічним прагненням нашого народу до волі та нестримним бажанням українства жити у мирі, дружбі та злагоді як зі своїми сусідами, так і з іншими державами світової спільноти. Від часів Київської Русі і до наших днів, Україна прагнула будувати монолітне суспільство, засноване на глибинній духовній культурі наших прабатьків, повазі до людини і громадянина, на приналежності українців до європейської сім'ї народів.

Ми з упевненістю дивимося у майбутнє: зростає нове покоління українців, які народилися у вільній незалежній державі, які цінують демократичні цінності та не уявляють собі інакшого життя, для яких такі поняття як «свобода слова», «право вибору», «демократичні цінності», «свобода віросповідання» вже більше аніж просто конституційні засади, - це є філософією їх життя в молодій європейській країні.

2010 рік став знаковим для України: вільні і демократичні вибори глави держави засвідчили переконливе бажання українського народу подолати тривалі внутрішні політичні конфронтації та закласти підвалини стабільного управління країною.

Вперше за останні роки створено ефективну владу, де Президент і Прем’єр-міністр виступають одним голосом, сформовано дієздатний професійний уряд та парламентську коаліцію, котрі забезпечують курс на утвердження України у якості сильної європейської держави-лідера з дієвою економікою, високими соціальними стандартами життя та прагматичною зовнішньою політикою, що захищає національні інтереси українців.

 За короткий термін  новий уряд підготував, а Верховна Рада схвалила  урядову Державну програму економічного і соціального розвитку на 2010 р., яка передбачає першочергові заходи, необхідні для подолання наслідків фінансово-економічної кризи в Україні. Затверджено основні напрями бюджетної політики на 2011 рік, а наступний бюджет буде створено на базі уже нового Бюджетного кодексу.

 За ініціативою Президента В.Януковича розпочато реалізацію Програми економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава», що спрямована на оновлення життя держави.  Створено Комітет з економічних реформ, головним завданням якого є комплексна загальнодержавна розробка стратегії реформування цього сектору.

Налагодженою стала співпраця з міжнародними фінансовими інституціями. Наша держава змогла відновити довіру та зміцнити свій міжнародний авторитет після тривалого економічного спаду, що став наслідком світової фінансової кризи.

Поступово відновлюється українська економіка, демонструючи позитивні тенденції росту. У поточному році квітнева дефляція, яка спостерігається вперше з 2006 р., становила 0,3%. ВВП за I півріччя 2010 р., порівняно з I півріччям  2009 р. зріс на 6,3%. Обсяги виробленої промислової продукції за січень-червень 2010 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшились на 12%. Обсяг експорту товарів та послуг за I півріччя 2010 р. збільшились на 30,6%, імпорту – на 25,8%. 

Зовнішня політика України стає ефективним інструментом реалізації та захисту національних інтересів держави на світовій арені.

Упродовж останніх місяців, Україні вдалося вивести відносини зі своїми стратегічними партнерами (ЄС, Російська Федерація та США) на конструктивний, виважений та прагматичний рівень.

Відносини з Європейським Союзом позначені високим змістовним наповненням. Їх головна мета сьогодні – повномасштабна реалізація дуалістичного принципу політичної асоціації та економічної інтеграції, створення зони вільної торгівлі та запровадження безвізового режиму.

Взаємини України з Російською Федерацією на сучасному етапі слугують обом державам реальним практичним інструментом вирішення важливих питань: успішно розпочато процес демаркації державного кордону, започатковано новий формат дружньої співпраці на прагматичних засадах, зростає показник двостороннього товарообігу.

Сполучені Штати Америки, як і решта членів міжнародної спільноти, високо оцінили рішення нашої держави позбавитися власних залишків високозбагаченого урану. Цим кроком Україна черговий раз зробила внесок у зміцнення світової системи безпеки. Пожвавлення контактів на високому рівні між Києвом та Вашингтоном свідчить про обопільне бажання сторін поглиблювати співпрацю на всіх напрямках.

 


Press release on the occasion of the

19th anniversary of Ukraine’s independence

 

In 2010 our country celebrates the 19th anniversary of its independence.  At this special day the Ukrainian nation honors the historic choice, made on August 24, 1991, when the Verkhovna Rada of Ukraine declared independence of the Ukrainian State. This prominent event became a certain “starting point” of our country’s modern history, of its interesting and challenging present. 

This is also a time, when we remember our heroes who sacrificed their lives for  Ukraine’s independence. From the times of the Kyivan Rus and until today, Ukraine strives to create a cohesive society, united by profound spiritual culture of our forefathers, by respect for a human being and citizen, by the premise that Ukraine belongs to the European family of peoples.          

We look into the future with confidence, as the new generation of Ukrainians matures in independent Ukraine. They were born in the democratic state, they honor democratic values and cannot imagine their life without them. For them such premises as “the freedom of speech”, “right to choose”, “democratic values”, “freedom of religion” are much more than the Constitutional provisions – they constitute their philosophy of life in the young European country.    

The 2010 became a significant year for Ukraine. Free and democratic elections of the Head of the State proved convincing aspiration of the Ukrainian people to overcome long-lasting internal political confrontations and lay basis of stable government in the country. 

For the first time during these years effective and efficient Government has been established. The President and the Prime-Minister speak in one voice, and a competent professional Government and Parliamentary coalition have been formed. They implement the course towards establishing Ukraine as a strong European state – a leader with viable economy, high social standards of life and pragmatic foreign policy that protects national interests of Ukrainians.    

In short term the new Government prepared and the Verkhovna Rada adopted the 2010 State agenda of economic and social development, which outlines primary measures necessary to overcome the impact of global financial and economic crisis on Ukraine. New directions of the budgetary policy for 2011 have been adopted and the next budget will be formed on the basis of the new Budgetary Code.    

On President Yanukovych’s initiative realization of the 2010-2014 Economic Reforms Program named “Prosperous society, competitive economy, and efficient state” has begun. Its aim is to revitalize the Ukraine’s development. The Committee on economic reforms was created.

Cooperation with international financial institutions was resumed.  Our country succeeded to regain the confidence and strengthen its international image after long-lasting economic down-slide caused by the global financial crisis. 

Gradually the Ukrainian economy revives and demonstrates positive growth trends. In April this year deflation, observed for the first time since 2006, ammounted 0.3% . GDP in the first half of 2010, comparing to the first half of 2009, has increased by 6.3%.     Volume of industrial production in January-June 2010, comparing to similar period in the last year, has increased by 12%. Volume of goods and services export in the first half of 2010 has increased by 30,6% of import – by 25,8%.

Ukraine’s foreign policy turns into an efficient instrument of realization and protection of national interests on the global stage.

During the recent months Ukraine managed to upgrade its relations with its strategic partners (the European Union, the Russian Federation, and the United States of America) to a constructive, balanced and pragmatic level.

Relations with the European Union are rich in substance. Their main aim today is a comprehensive implementation of the dualistic principle of political association and economic integration, creation of the free trade zone and establishing visa-free regime. 

Ukraine’s relations with the Russian Federation serve as a mutual effective instrument of resolving important issues. State borders’ demarcation has begun, a new format of friendly cooperation based on the pragmatic principles has been established, bilateral trade is increasing.   See Also

Ukrainian-American relations is a good example of effective and mutually beneficial partnership. From the time of establishing diplomatic relations the bilateral cooperation is based upon common interests and values, among which prosperity and security, the rule of law and strong democratic society.