Press-release

on the occasion of the Holodomors Victims Commemoration Day

The Holodomor of 1932-1933 occupies a particular place among the most tragic pages of the history of the Ukrainian people. In the course of several years as a result of intentional actions of the Communist government Ukraine has lost about ten millions lives.

Taking into account the scope of the tragedy, cruelty and cynicism of the Holodomor’s execution, modern history of Europe knows no analogies of such a horrific crime. In the time of peace and good harvest millions of people were dying of famine.

Total annihilation of millions of Ukrainian farmers trough the artificial famine became a conscious terrorist act of the political Stalinist machine. Social framework of the Ukrainian nation and its century-long traditions have been destroyed, its spiritual culture and unique ethnic identity - undermined.

The truth about the 1932-1933 Holodomor tragedy in Ukraine has not only been suppressed for decades, the fact of its existence has been denied by the USSR leaders. Its causes, character, organization mechanism and its scope were thoroughly concealed not only from the international community but also from our own people generation after generation.

Only after Ukraine became independent the truth was restored to the nation, became its grief, requiem and at the same time a symbol of its indestructibility.

Each year the fourth Saturday of November Ukraine commemorates the Holodomors victims.

Erection of the Ukraine’s Holodomors victims memorial complex in Kyiv became an important step to commemorate the victims of 1932-1933 tragedy.

UNESCO, PACE, OSCE and the European Parliament approved documents to commemorate the Holodomor victims. The Holy Sea and legislative bodies of 14 other countries recognized the Holodomor as genocide of the Ukrainian nation, and the parliaments of other six countries dopted documents commemorating the Holodomor victims. Nine other countries adopted 32 similar documents at the regional and municipal level.

On April 28th, 2010 the PACE approved resolution On the commemoration of the Great Famine (the Holodomor) in the former USSR that recognized the Holodomor as the crime against humanity, called the countries to open up archives, and the scholars to independently study this issue in order to restore complete, objective and politically unbiased truth about this tragedy.

Commemorating today the 77th –year of the Ukrainian tragedy we also commemorate the millions of Russians, Kazakhs and representatives of other nationalities that died of famine in Volga region, the Northern Caucuses, in Kazakhstan and other regions of the former Soviet Union as a result of the forced collectivization that left deep incurable wounds in the consciousness of generations. Death Certificates

We are confident that revealing such crimes against humanity, preserving historical memory about the Holodomors victims, recognizing and commemorating their tortures will help preventing similar catastrophes in the name of future generations.

 

 

Прес-реліз

з нагоди відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів

Серед найбільш трагічних сторінок історії українського народу особливе місце займає Голодомор 1932 – 1933 років. Внаслідок зумисних дій комуністичної влади впродовж декількох років Україна втратила близько 10 мільйонів життів.

З огляду на масштаби, жорстокість і цинізм здійснення Голодомору, історія сучасної Європи не має аналогів подібних злочинів. У мирний час і за сприятливих природно-кліматичних умов від голоду помирали мільйони людей.

 

Тотальне винищення мільйонів українських хліборобів штучним голодом стало свідомою терористичною акцією політичної системи сталінізму. Було поруйновано соціальні основи української нації, її вікові традиції, підірвано духовну культуру і унікальну етнічну самобутність.

 

Трагедія голодомору 1932-1933 років в Україні впродовж багатьох десятиліть не просто замовчувалася, а й офіційно заперечувалася правлячою верхівкою СРСР. Її причини, характер, механізм організації і масштаби ретельно приховувалися не тільки від міжнародного співтовариства, а й від кількох поколінь наших співвітчизників.

 

Лише з здобуттям Україною незалежності правда повернулася до народу, стає його болем, реквіємом і, одночасно, символом незнищенності.

 

Щороку у четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам’яті жертв голодоморів.

Значним кроком до належного вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років є спорудження в Києві Меморіального комплексу пам'яті жертв голодоморів в Україні.

 

ЮНЕСКО, Парламентська Асамблея ОБСЄ, Європейський Парламент ухвалили документи про вшанування пам‘яті жертв Голодомору. Святий Престол, а також законодавчі органи 14 інших країн визнали Голодомор геноцидом українського народу, а парламенти ще 6 країн прийняли документи про вшанування пам’яті жертв Голодомору. На регіональному та муніципальному рівнях у 9 державах світу ухвалено 32 рішення про визнання Голодомору геноцидом.

 

28 квітня 2010 року Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію «Щодо вшанування пам‘яті жертв Великого Голоду (Голодомору) в колишньому СРСР», якою визнала Голодомор злочином проти людяності, закликала держави відкрити архіви, а істориків – здійснювати незалежні дослідження проблеми з метою встановлення повної, об‘єктивної, не заполітизованої правди про цю трагедію. 

 

Відзначаючи сьогодні 77-у річницю української трагедії, ми також віддаємо данину пам'яті мільйонів росіян, казахів і представників інших національностей, що померли від голоду в Поволжі, на Північному Кавказі, в Казахстані та інших регіонах колишнього Радянського Союзу внаслідок примусової колективізації, що залишило глибокі незагойні рани у свідомості поколінь.

 

Ми переконані в тому, що викриття подібних злочинів проти людяності, збереження історичної пам’яті про жертви голодоморів, визнання та вшанування їхніх страждань сприятимуть запобіганню подібних катастроф в імя майбутніх поколінь.